Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AJUNTAMENT DE CATARROJA
Sede Electrónica
AJUNTAMENT DE CATARROJA

Autorització d'obres en domini públic

Escudo de AJUNTAMENT DE CATARROJA
Sede Electrónica > Autorització d'obres en domini públic

Autorització d'obres en domini públic

Autorització per a realitzar rases en la via pública per a la instal·lació de serveis públics (aigua, llum, gas, telecomunicacions, desguassos…).

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Prement el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada del Ajuntament de Catarroja, situat en la OIAC (Camí Reial, 22)      
   Horari: pot consultar l'horari de OIAC aquí i s'atendrà amb CITA PREVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Prement el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.

RESOLUCIÓ

 • Òrgan que resol
  • Alcaldia.
 • Termini resolució
  • 2 mesos,

SILENCI

 • Negatiu
  • Finalitzat el termini de resolució, sense haver-se produït resposta de l'administració la sol·licitud quedarà resolta de manera negativa per al sol·licitant.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Si el/la sol·licitant és una persona jurídica:
  • escriptura constitutiva o document anàleg de l'entitat.
 • Si se sol·licita en nom d'una altra persona física o jurídica:
  • document acreditatiu de la representació, en el seu cas, mitjançant document notarial o **apud acta davant el personal funcionari qualificat de l'administració.

Amb caràcter general (excepte per a les entitats que tinguen subscrit un conveni fiscal específic amb la Corporació):

 • Depòsit de garantia de reposició en concepte de possibles danys a serveis públics existents. El depòsit de garantia es calcularà a raó de 60€ el metre lineal de canalització i de 180€ per obertura de cala.

La sol·licitud de devolució del depòsit de garantia es presentarà transcorregut el termini de garantia d'1 any a comptar des de la finalització de l'obra executada. La devolució estarà condicionada a l'informe favorable dels tècnics municipals de l'Ajuntament

En el supòsit d'obres d'escomeses o/o arquetes domiciliàries, rebaixes de vorada (obres de reparació):

 • Memòria descriptiva de les obres a executar
 • Pressupost detallat (unitats d'obra) de les obres
 • Plànol d'emplaçament a escala 1:1000 i/o croquis detallat de l'obra

En el supòsit d'obres de canalitzacions a la xarxa general:

 • Projecte tècnic, subscrit per tècnic competent
 • Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, subscrit per tècnic competent.
 • Estudi de Gestió de Residus.
 • Nomenament del director de les obres
 • Nomenament del constructor de les obres

 NOTA: En el cas que les obres es realitzen en Àrea de Vigilància Arqueològica o en entorn BIC, es requerirà autorització de la Conselleria competent en matèria de cultura.

 • Justificant del pagament de l'autoliquidació de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
 • Justificant del pagament de l'autoliquidació de la Taxa per Llicència Urbanística.
 • Justificant del pagament la fiança.

PAGAMENT - AUTOLIQUIDACIONS

Per a realitzar el pagament ICIO accedeix a:

Seguisca els següents passos:

 • en l'apartat de Dades de liquidació, complete els camps:
  • Tipus d'Obra:  Autorització d'obres en domini públic
  • Concepte:  indique la direcció on es realitzarà l'Obra
  • Base Impo.: indique l'import de la Base Imposable en funció del pressupost d'execució material
 • indique en la Tarifa1 l'opció de Quota Tributària
 • premem Següent i a Imprimir per a obtenir l'Autoliquidació que ha de ser pagada en l'entitat bancària, o bé Pagar i finalitzar el procés indicant els camps necessaris.

Per a realitzar el pagament TAXA per Llicència Urbanística accedeix a:

Seguisca els següents passos:

 • en l'apartat de Dades de liquidació, complete els camps:
  • Tipus d'Obra:  Autorització d'obres en domini públic
  • Concepte:  indique la direcció on es realitzarà l'Obra
  • Liquidació associada de ICIO: no és necessari indicar res
  • Base Imp.: indique l'import de la Base Imposable en funció del pressupost d'execució material
 • indique en la Tarifa1 l'opció de Llicència Urbanística
 • premem Següent i a Imprimir per a obtenir l'Autoliquidació que ha de ser pagada en l'entitat bancària, o bé Pagar i finalitzar el procés indicant els camps necessaris.

Per a realitzar el pagament fiança accedeix a:

Seguisca els següents passos:

 • en l'apartat de Dades de liquidació, complete els camps:
  • Concepte:  Autorització d'obres en domini públic
  • Import.:  es calcularà a raó de 60€ el metre lineal de canalització i de 180€ per obertura de cala (import mínim de fiança de 180€)
 • indique en la Tarifa1 l'opció de Fiança Ajuntament
 • premem Següent i a Imprimir per a obtenir l'Autoliquidació que ha de ser pagada en l'entitat bancària, o bé Pagar i finalitzar el procés indicant els camps necessaris.

NORMATIVA

Requisitos de la instancia

 • La instancia deberá ser firmada
 • Permite interesados que sean personas físicas
 • Permite interesados que sean personas jurídicas
 • Permite interesados que sean personas físicas representadas por otra persona física
AJUNTAMENT DE CATARROJA - P4609600D
Camí Reial, 22 – 46470 Catarroja, Valencia
Precarga de imagen Precarga de imagen