Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AJUNTAMENT DE CATARROJA
Sede Electrónica
AJUNTAMENT DE CATARROJA

Declaració responsable d'Obra

Escudo de AJUNTAMENT DE CATARROJA
Sede Electrónica > Declaració responsable d'Obra

Declaració responsable d'Obra

Es consideren obres subjectes a declaració responsable les regulades en l'article 233 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme.

Amb caràcter general i de forma no exhaustiva, estaran subjectes a declaració responsable les següents obres:

 • Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura, sense suposar substitució o reposició d'elements estructurals principals, o a l'aspecte exterior i interior de les construccions (sense modificació de l'ús), els edificis i les instal·lacions, que no estiguen subjectes a llicència.
 • Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l'edificació que no requerisquen col·locació de bastimentada en via pública.
 • Les actuacions d'intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats, mancats de transcendència patrimonial per tractar-se d'obres interiors dels immobles que no afecten la seua percepció exterior i aquelles que es limiten a la conservació, reposició i manteniment d'elements preexistents, siguen reversibles i no comporten alteració de la situació anterior.

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Prement el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada del Ajuntament de Catarroja, situat en la OIAC (Camí Reial, 22)      
   Horari: pot consultar l'horari de OIAC aquí i s'atendrà amb CITA PREVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Prement el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Si el/la sol·licitant és una persona jurídica:
  • escriptura constitutiva o document anàleg de l'entitat.
 • Si se sol·licita en nom d'una altra persona física o jurídica:
  • document acreditatiu de la representació, si escau, mitjançant document notarial o **apud acta davant el personal funcionari qualificat de l'administració.
    
 • Memòria explicativa de l'obra o Projecte segons el Pla General de Catarroja amb identificació clara de l'emplaçament.
 • Pressupost detallat de l'obra.
 • Quan es tracte de distribució interior d'immobles (sense modificació d'ús), s'acompanyarà de Memòria detallada, Pressupost detallat i Pla distribució, de cotes i de superfícies de l'estat actual i de l'estat modificat subscrits per personal tècnic competent que acredite el compliment de la normativa vigent.
 • Quan es tracte d'instal·lacions solars per a autoconsum en edificacions privades existents en Sòl Urbà (sempre que les actuacions no es realitzen sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats), s'aportarà  la següent documentació:
  • Projecte tècnic signat per personal tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, amb informe emès pel personal redactor que acredite el compliment de la normativa exigible i justifique l'adequació de la instal·lació a les normes generals del pla general municipal.
  • Certificació de la capacitat portant de l'estructura, on s'acredite que l'edifici resisteix la sobrecàrrega que es deriva de la instal·lació dels panells.
  • Nomenament de direcció d'obra.
  • Autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria o justificació de la seua no necessitat.
  • Compromís d'aportació, una vegada acabada la instal·lació i abans de la seua posada en servei,  de certificat final d'obra signat i visat pel col·legi oficial corresponent.
    
 • Justificant de la pague de l'autoliquidació de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).
 • Justificant de la pague de l'autoliquidació de la Taxa per Llicència Urbanística.

PAGAMENT - AUTOLIQUIDACIONS

Per a realitzar el pagament ICIO accedeix a:

Seguisca els següents passos:

 • en l'apartat de Dades de liquidació, complete els camps:
  • Tipus d'Obra:  Declaració responsable d'Obra
  • Concepte:  indique la direcció on es realitzarà l'Obra
  • Base Impo.: indique l'import de la Base Imposable en funció del pressupost d'execució material
 • indique en la Tarifa1 l'opció de Quota Tributària
 • premem Següent i a Imprimir per a obtenir l'Autoliquidació que ha de ser pagada en l'entitat bancària, o bé Pagar i finalitzar el procés indicant els camps necessaris.

Per a realitzar el pagament TAXA per Llicència Urbanística accedeix a:

Seguisca els següents passos:

 • en l'apartat de Dades de liquidació, complete els camps:
  • Tipus d'Obra:  Declaració responsable d'Obra
  • Concepte:  indique la direcció on es realitzarà l'Obra
  • Liquidació associada de ICIO: no és necessari indicar res
  • Base Imp.: indique l'import de la Base Imposable en funció del pressupost d'execució material
 • indique en la Tarifa1 l'opció de Llicència Urbanística
 • premem Següent i a Imprimir per a obtenir l'Autoliquidació que ha de ser pagada en l'entitat bancària, o bé Pagar i finalitzar el procés indicant els camps necessaris.

NORMATIVA

Observacions

Requisitos de la instancia

 • La instancia deberá ser firmada
 • Permite interesados que sean personas físicas
 • Permite interesados que sean personas jurídicas
 • Permite interesados que sean personas físicas representadas por otra persona física
AJUNTAMENT DE CATARROJA - P4609600D
Camí Reial, 22 – 46470 Catarroja, Valencia
Precarga de imagen Precarga de imagen