Espere, por favor...
Espere, por favor...
Seleccionar idioma
Sede Electrónica AJUNTAMENT DE CATARROJA
Sede Electrónica
AJUNTAMENT DE CATARROJA

Sol·licitud d'autorització per a entrada i eixida de vehicles a través de vorera - model simplificat per a guals industrials (en POLÍGON INDUSTRIAL)

Escudo de AJUNTAMENT DE CATARROJA
Sede Electrónica > Sol·licitud d'autorització per a entrada i eixida de vehicles a través de vorera - model simplificat per a guals industrials (en POLÍGON INDUSTRIAL)

Sol·licitud d'autorització per a entrada i eixida de vehicles a través de vorera - model simplificat per a guals industrials (en POLÍGON INDUSTRIAL)

L'aprofitament especial que té lloc per l'entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius en el Polígon Industrial. Suposats:

1. Activitats donades d'alta en padró de la taxa  per l'entrada i eixida de vehicles  a través de les voreres procedents d'una alteració censal

2. Activitats noves  no donades d'alta en padró de la taxa per l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres.

REQUISITS

 • Estar en possessió de l'instrument ambiental corresponent (Comunicació d'Activitat Innòcua/Declaració Responsable ambiental/Llicència ambiental)

FORMES DE PRESENTACIÓ

Persones físiques: poden triar entre presentació telemàtica o presencial:

 • Telemàticament
  • Prement el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.
 • Presencial
  • En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Catarroja, situat en la OIAC (Camí Reial, 22)      
   Horari: pot consultar l'horari de OIAC ací i s'atendrà amb CITA PRÈVIA
  • En els llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Persones jurídiques: hauran de presentar els documents ÚNICAMENT de manera telemàtica:

 • Telemàticament
  • Prement el botó “Nova instància” situat al final d'aquesta pàgina, per a iniciar el tràmit.

RESOLUCIÓ

 • Òrgan que resol
  • Junta de Govern Local.
 • Termini resolució
  • 3 mesos

SILENCI

Negatiu

 • Finalitzat el termini de resolució, sense haver-se produït resposta de l'administració la sol·licitud quedarà resolta de forma negativa per al sol·licitant.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Si el/la sol·licitant és una persona jurídica:
  • escriptura constitutiva o document anàleg de l'entitat.
 • Si se sol·licita en nom d'una altra persona física o jurídica:
  • document acreditatiu de la representació, si escau, mitjançant document notarial o **apud acta davant el personal funcionari qualificat de l'administració.
 • Acreditació de la propietat de l'immoble (escriptura de compra venda, o rebut IBI) o la seua identificació cadastral.
 • L'instrument ambiental corresponent (Comunicació d'activitat innòcua / Declaració responsable ambiental / Llicència ambiental)
 • En el cas que la sol·licitud es realitze per la persona arrendatària o qualsevol altra persona posseïdora legítima de l'immoble:

PAGament - AUTOLIQUIDACIONS

NOMÉS en el supòsit d'Activitats noves no donades d'alta en padró s'haver de realitzar el pagament Autoliquidació-Taxa per a l'Entrada de Vehicles i Reserva de Gual Ús Privatiu accedint a:

Seguisca els següents passos:

 • en l'apartat de Dades de liquidació, complete els camps:
  • Tipus:  indique Gual industrial
  • Ubicació:  indique la referència cadastral on se situa el gual
  • Metres:  no emplenar, aquest paràmetre no és aplicable en el present tràmit
  • Num. vehicles: no emplenar, aquest paràmetre no és aplicable en el present tràmit
 • indique en la Tarifa1 l'opció de
  • Gual Industrial Temporal per a franja horària entre les 8 a 22 hores 
  • Gual Industrial Permanent de 24 hores
 • premem Següent i a Imprimir per a obtenir l'Autoliquidació que ha de ser pagada en l'entitat bancària, o bé Pagar i finalitzar el procés indicant els camps necessaris.

NORMATIVA

OBSERVACIONS

En virtut del que s'estableix en l'Ordenança Fiscal Reguladora per l'Entrada i Eixida de Vehicles, és subjecte passiu obligat al pagament de la taxa com a substitut del contribuent, la persona propietària de l'immoble on es trobe el garatge, prenent com a referència el subjecte que figure en el padró d'Impost de Béns immobles.

L'autorització s'entendrà concedida a precari i, per tant, podrà ser revocada per l'òrgan competent, en els casos previstos en l'article 12 de l'Ordenança Fiscal reguladora.

Per a l'abonament de la placa/s de gual (10,52€), des de l'equip gestor d'aquest Ajuntament li remetran l'autoliquidació corresponent.

Per a la retirada de la placa/s de gual, sense cita prèvia, amb el justificant de pagament, en la sala d'espera de les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana de Dilluns a Divendres de 9 a 14 hores (planta baixa esquerra de l'Ajuntament).

 

Plantillas de documentos a presentar

Requisitos de la instancia

 • La instancia deberá ser firmada
 • El trámite requiere que el/la solicitante se identifique y firme con certificado digital
 • Permite interesados que sean personas físicas
 • Permite interesados que sean personas jurídicas
 • Permite interesados que sean personas físicas representadas por otra persona física
AJUNTAMENT DE CATARROJA - P4609600D
Camí Reial, 22 – 46470 Catarroja, Valencia
Precarga de imagen Precarga de imagen